Privacy reglement Beek Advocaten

1. Gebruik van persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen Beek Advocaten en opdrachtgever zijn bepaalde gegevens nodig. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Deze persoonsgegevens worden verwerkt. Zo verwerken wij NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer etc., wanneer deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Ook verwerken wij , wanneer u bij ons solliciteert, uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau. Op het verwerken van al deze gegevens is onderhavig privacyreglement van toepassing.

2. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de gesloten overeenkomst kan Beek Advocaten de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • Emailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • Naam
 • NAW gegevens
 • Opleidingsniveau
 • Samenstelling huishouden
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer

3. Doeleinden
Beek Advocaten verwerkt bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden, mede afhankelijk van de overeenkomst danwel het doel van de verstrekking van de gegevens. De gegevens worden verwerkt om de tussen Beek Advocaten en opdrachtgever gesloten overeenkomst uit te voeren. Voorts bestaat de mogelijkheid dat gegevens verwerkt worden in het kader van een sollicitatie bij Beek Advocaten.

4. Verstrekking aan derden
Beek Advocaten geeft de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze derde partijen bestaan uit de Rechtspraak zoals Rechtbanken en Gerechtshoven. Voorts kunnen gegevens verstrekt worden aan de Raad voor Rechtsbijstand en een eventueel ingeschakelde deurwaarder.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden dan doeleinden voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Voorts verstrekken wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

5. Beveiligen en bewaren
Beek Advocaten neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Beek Advocaten zorgt er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Beek Advocaten bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de overeenkomst uit te voeren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om dit privacy reglement regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage en wijzigen van gegevens
Voor inzage en het wijzigen van gegevens kunt u contact opnemen met Beek Advocaten: telefonisch 058-2120005, email: info@beekadvocaten.nl . correspondentieadres: Willemskade 5, 8911 AW Leeuwarden

Om misbruik te voorkomen, vragen wij u een schriftelijk verzoek tot inzage adequaat van een identificatie te voorzien, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.

Vergeet niet om op de kopie uw BSN en uw pasfoto af te schermen. U kunt hiervoor bijvoorbeeld de Kopie ID app gebruiken.

8. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt u, op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. In werking treden
Dit privacyreglement is in werking getreden op 1 mei 2019.