Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Beek advocaten

 1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt de maatschap / personenvennootschap Beek advocaten, verder te noemen ‘Beek’, als aan haar gegeven, ook als uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan Beek verbonden is, wordt uitgevoerd.
 2. Beek sluit de werking uit van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door Beek binnen het kader van haar beroep aanvaard worden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Beek is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdracht aan Beek gegeven. De toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk door Beek afgewezen.
 4. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Beek overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Beek te stellen. Beek heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan.
 5. Beek zal bij inschakeling van derden steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Beek is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Beek heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
 6. Indien Beek de aan haar gegeven opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Beek alsnog in staat is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen wijze, zonder dat Beek in verzuim geraakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Beek tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 7. De opdrachtgever heeft het recht, ingeval zich een situatie zoals bedoeld in artikel 6 van deze algemene voorwaarden voordoet, de opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.
 8. Beek kan de opdracht wegens gewichtige redenen steeds met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
 9. De aansprakelijkheid van Beek of (voorheen) bij haar werkzame personen (al dan niet werknemer) is beperkt tot het bedrag wat in dat geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Beek wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Beek in rekening gebrachte honorarium, of indien het door Beek in rekening gebrachte honorarium dit bedrag te boven gaat tot een bedrag van ten hoogste 10.000,- EURO.
 10. Alle aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Beek binnen 3 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 11. De opdrachtgever vrijwaart Beek tegen alle aanspraken van derden en de door Beek in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Beek voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval er sprake is van opzet of grove schuld van Beek.
 12. Het door Beek aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Beek voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Door Beek ten behoeve van opdrachtgevers betaalde verschotten en reiskosten zullen seperaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten, waaronder porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten.
 13. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van Beek of door middel van stortingen ten gunste van een door Beek aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te zijn gemaakt. Bezwaren van latere datum worden niet in behandeling genomen.
 14. Beek is bevoegd om gedurende de periode waarin de opdrachtgever zonder geldige reden een factuur onbetaald laat, de werkzaamheden ingevolge de opdracht op te schorten tot de volledige ontvangst van de openstaande factuur.
 15. Opdrachtgever wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de regeling voor gefinancierde rechtsbijstand. Indien opdrachtgever aanspraak wil maken op gefinancieerde rechtsbijstand, dan is hij zelf verantwoordelijk om aan Beek de stukken aan te leveren die noodzakelijk zijn om gefinancieerde rechtsbijstand aan te vragen. 
 16. Indien en zodra vaststaat dat opdrachtgever niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, zal met terugwerkende kracht op basis van het dan geldende uurtarief gefactureerd worden.
 17. Beek is niet verplicht danwel gehouden tot het maken van bezwaar of het instellen van enig ander rechtsmiddel indien opdrachtgever op basis van een beslissing van de raad voor rechtsbijstand niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand.
 18. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van 50,- EURO.
 19. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 20. Gelden die Beek ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Beek advocaten te Leeuwarden. Tenzij een afwijkende afspraak gemaakt is, wordt over derdengelden geen rente vergoed.
 21. Beek archiveert ieder dossier gedurende vijf jaren na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft Beek het recht het dossier te vernietigen.
 22. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 23. Op de rechtsverhouding tussen Beek en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechtbank te Leeuwarden is bevoegd van enig geschil tussen Beek en opdrachtgever kennis te nemen.

Bekijk de bijlage bij algemene voorwaarden

Contact

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Beek advocaten.